1623163979 Vaste maandprijs voor verkopers !! €10 !! Geen commissie nu tot 1 december gratis!!

Our Policies

Terms & Conditions, Refund Policy, Pricing & Promotion Policy.

Algemene Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN FLEXTA

 

LEEST U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOOR U FLEXTA GAAT GEBRUIKEN

WAARVOOR ZIJN DEZE VOORWAARDEN BESTEMD


Deze voorwaarden gelden voor iedereen die gebruikmaakt van onze website via het internet domein (www.flexta.nl) (en daaraan gekoppelde (sub)domeinen) en het via dit domein te raadplegen platform. Om het overzichtelijk te houden, bedoelen wij met “ons platform” zowel de website als het platform.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Ons platform is eigendom van en wordt beheerd door Fams BV, een besloten vennootschap ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71299726 en gevestigd te Wolfheze.

Wij zijn te bereiken via het volgende e-mailadres: info@flexta.nl

ACCEPTATIE VAN DEZE VOORWAARDEN

De eerste keer dat u op onze site terecht komt, wordt een mededeling weergegeven die verwijst naar deze voorwaarden en daarmee aanverwante documenten. Wanneer u ervoor kiest om door te gaan en op ‘accepteren’ klikt, gaat u akkoord met deze voorwaarden en belooft u zich daaraan te houden wanneer u gebruikmaakt van ons platform. Op dat moment sluit u met ons een juridisch bindende overeenkomst.

Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of indien u zich daar niet aan wilt houden, om welke reden dan ook, maak dan geen gebruik van onze site en verlaat onze site onmiddellijk.

Wanneer u op ons platform een account aanmaakt, vragen wij u nogmaals expliciet akkoord te gaan met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat door het vinkje te plaatsen in het daarvoor bestemde vakje, is het niet mogelijk om door te gaan met het creëren van een account en zult u dus geen gebruik kunnen maken van de functionaliteiten van ons platform.

Mochten andere personen dan uzelf gebruik maken van het apparaat waarmee of de verbinding via welke u ons platform raadpleegt, dan bent u er verantwoordelijk voor dat deze personen ook op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij zich daar ook aan houden.

Indien u ons platform gebruikt namens een bedrijf, garandeert u dat u gerechtigd bent om namens dat bedrijf juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan.

Deze voorwaarden zijn altijd gemakkelijk voor u terug te vinden onder het kopje ‘voorwaarden’. U kunt ze ook voor uzelf opslaan als pdf-document of printen.

 

AANVERWANTE DOCUMENTEN

Naast deze voorwaarden zijn ook de volgende documenten op uw gebruik van ons platform van toepassing:

·      Onze privacyverklaring: hierin staat beschreven welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, met welk doel wij dat doen en wat uw rechten zijn;

·      De voorwaarden en privacy verklaringen van derde partijen.

 

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

Van tijd tot tijd brengen wij wijzigingen aan in deze voorwaarden. Als wij onze voorwaarden wijzigen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via een mededeling op onze site. Indien er wijzigingen zijn aangebracht in onze voorwaarden, zullen wij opnieuw om acceptatie vragen wanneer u onze site raadpleegt, ook al heeft u al eerder onze site bezocht en/of onze voorwaarden geaccepteerd.

 

ONS PLATFORM

Flexta biedt een uniek platform waar vraag en aanbod van werk bij elkaar komt. Door middel van een platform en een administratie gedeelte is het op een eenvoudige en snelle manier mogelijk opdrachten te plaatsten en af te nemen.  


BESCHIKBAARHEID VAN ONS PLATFORM

Ons platform is toegankelijk voor iedereen. Wij garanderen niet en kunnen ook niet garanderen dat ons platform altijd foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Er kunnen, om uiteenlopende redenen, altijd fouten optreden tijdens het gebruik van ons platform. Wij leveren ons platform in de huidige staat, inclusief de op het moment van levering eventuele aanwezige gebreken.

Wij wijzen alle garanties, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand voor zover maximaal is toegestaan onder het toepasselijke recht, inclusief alle verplichtingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid, nauwkeurigheid, redelijke zorg van vakmanschap, professionele inspanning en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het kan zijn dat wij ons platform of onderdelen daarvan tijdelijk offline moeten halen, bijvoorbeeld voor noodzakelijk onderhoud, om veiligheidsredenen of om bedrijfsmatige redenen. Als dit het geval is en indien dat in de gegeven omstandigheden mogelijk is, zullen wij u daarvan zoveel mogelijk vooraf op de hoogte stellen. Soms is dit echter onmogelijk omdat er acuut moet worden ingegrepen.

Ons platform is bedoeld voor personen en rechtspersonen. Ons platform is niet bedoeld, en het gebruik daarvan ook niet geschikt, voor andere personen.

 

WIJZIGING VAN ONS PLATFORM

Van tijd tot tijd is het nodig om ons platform te wijzigen. Wijzigingen kunnen zowel de inhoud betreffen als de infrastructuur. Wij doen dit bijvoorbeeld om uw gebruikerservaring te verbeteren, om fouten op te lossen, of om te voldoen aan onze eigen wensen of nieuwe wet- en regelgeving. Dit kan voor u als gebruiker beteken dat u ongemak ondervindt bij het gebruik van ons platform. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wij proberen altijd om het ongemak tot een minimum te beperken en ons platform zo snel mogelijk weer volledig beschikbaar te maken.  

 

INFORMATIE OP ONS PLATFORM

Wij doen ons best om alle informatie op ons platform up-to-date, compleet en accuraat te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen.

De informatie die op ons platform te vinden is, is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en niet voor enig ander doel. U dient zulke informatie dan ook niet te beschouwen als professioneel of specialistisch advies op welk gebied dan ook en zulke informatie niet te gebruiken als basis voor enige actie die u onderneemt of juist nalaat. U bent er zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor als u dit wel doet.

 

HYPERLINKS

Ons platform kan hyperlinks bevatten naar de websites van andere bedrijven en derde partijen. Zulke links plaatsen wij enkel voor uw gemak en/of voor informatieve doeleinden. Wij hebben geen controle of zeggenschap over zulke derde partijen, hun diensten of producten of de inhoud van hun websites. Wanneer wij een link op onze site plaatsen, betekent dit niet onze goedkeuring voor of aanmoediging van deze derde partijen, hun producten of diensten of de inhoud van hun websites.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Wij, of de met ons verbonden bedrijven of onze licentiegevers, zijn en blijven de houder van alle auteursrechten, design rechten, octrooien, en soortgelijke rechten in en verbonden aan ons platform - inclusief, maar niet uitsluitend, de werken (onder meer teksten, beeldmateriaal, video, audio en grafisch ontwerp) gepubliceerd op ons platform, de software en de graphic user interface van ons platform - en van onze merken en handelsnamen, inclusief het geregistreerde merk FLEXTA (gezamenlijk “Intellectuele Eigendom”). Wij behouden ons uitdrukkelijk alle rechten op onze Intellectuele Eigendom voor en u dient zich te onthouden van het maken van inbreuk, op welke wijze dan ook, op onze Intellectuele Eigendom, waaronder het kopiëren en verspreiden van onze software. U begrijpt en accepteert dat u geen enkel recht verkrijgt, anders dan de licentie om ons platform te gebruiken (zie Licentie), met betrekking tot onze Intellectuele Eigendom.

Het kan zijn dat op ons platform ook beschermde handels- en merknamen van derde partijen te zien zijn. Ook van het gebruik van zulke namen en merken dient u zich te onthouden, tenzij u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen van de rechthebbende(n).

Wanneer u informatie deelt via ons platform, blijft deze informatie altijd uw eigendom. Wij verkrijgen geen enkel recht met betrekking tot uw informatie, anders dan het recht om deze informatie via ons platform te verwerken.

 

LICENTIE

Om u in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van ons platform, verkrijgt u van ons een persoonlijke, beperkte, herroepelijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van ons platform en onderliggende software. Wanneer u een account aanmaakt op ons platform, heeft u het recht uw persoonlijke account te koppelen aan verschillende apparaten. U mag ons platform slechts gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en op geen enkele andere wijze.

 

GEBRUIK VAN ONS PLATFORM

Als u ons platform gebruikt, dient u zich in ieder geval te houden aan de volgende regels:

·      U mag geen misbruik van ons platform maken of iemand anders helpen dat te doen.

·      U mag geen virussen, Trojaanse paarden en andere soortgelijke technieken die ons platform schade kunnen toebrengen introduceren of gebruiken op ons platform. U mag ons platform niet hacken.

·      U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang tot ons platform te verkrijgen of tot computers of databases die daarmee zijn verbonden of tot servers waarop ons platform gehost is.

·      U mag de kwetsbaarheid van ons platform niet testen of inbreuk maken op onze veiligheids- of authenticatieprocedures of deze op enige wijze proberen te omzeilen.

·      U dient zich te houden aan de regels die gelden voor het delen van inhoud en informatie.

·      U dient zich te conformeren aan redelijke verzoeken van ons met betrekking tot uw gebruik en alle overige regels en voorwaarden die wij stellen te respecteren.

 

Indien u zich niet houdt aan deze regels, kunnen wij uw toegang tot ons platform beperken of intrekken en uw account opheffen of verwijderen. Dit laat onverlet andere (juridische) mogelijkheden die wij hebben in geval van het niet nakomen van onze voorwaarden. In sommige gevallen zullen wij u eerst een waarschuwing geven, maar dit is niet noodzakelijk. In geval van strafbare feiten (zoals hacken), zullen wij opsporingsinstanties inschakelen en onze volledige medewerking verlenen aan het opsporingsonderzoek. Dit kan mede inhouden het prijsgeven van uw persoonlijke informatie aan zulke instanties.

 

INFORMATIE DIE U DEELT VIA ONS PLATFORM

Wanneer u ons platform gebruikt om informatie uit te wisselen, bent u exclusief verantwoordelijk voor de informatie die u deelt, uitwisselt, uploadt, verspreidt of op enige andere wijze communiceert. Wij bieden slechts een platform met behulp waarvan u gemakkelijk uw wachtrij kunt digitaliseren.  

Als u inhoud en informatie via ons platform op enige wijze deelt, dient u daarbij in ieder geval de volgende regels in acht te nemen:

·      Alle inhoud dient van uzelf te zijn of u dient de relevante rechten te hebben verkregen van derden om die inhoud te gebruiken.

·      U mag geen bij de wet verboden inhoud communiceren of verspreiden, zoals kinderpornografie, racistische of op andere wijze discriminerende inhoud of inhoud die haat, geweld of terrorisme ondersteunt of propageert.

·      U dient zich te onthouden van het communiceren van valse, frauduleuze of misleidende inhoud.

·      Uw communicatie dient altijd beleefd, eerlijk en respectvol naar anderen te zijn en u dient zich te onthouden van het stelselmatig inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen.

·      U dient zich te onthouden van het versturen van spam, phishing berichten of inhoud waarmee op andere wijze zonder toestemming informatie van anderen kan worden verkregen.

U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade in verband met of voortvloeiend uit informatie die u via ons platform deelt, uitwisselt, uploadt, verspreidt of op enige andere wijze communiceert.

Indien wij door derde partijen of autoriteiten (zoals justitie) op de hoogte worden gesteld van gedeelde inhoud die niet voldoet aan bovenstaande regels of die op enige andere wijze verboden is of inbreuk maakt op rechten van derden, dan behouden wij ons het recht voor om zonder waarschuwing en met onmiddellijke ingang de volgende maatregelen te treffen:

(a)   uw toegang tot ons platform blokkeren en/of uw account definitief opheffen of verwijderen;

(b)  onze volledige medewerking verlenen aan de gedupeerde derden of de autoriteiten voor zover noodzakelijk voor nader onderzoek naar de inhoud of het doen gelden van rechten. 

 

PRIVACY

Om gebruik te maken van ons platform, dient u als rechtspersoon een account aan te maken. Tijdens het aanmaken van een account dient u ook persoonlijke informatie met ons te delen, dat wil zeggen informatie die herleidbaar is naar u als persoon, zoals uw naam en adres. Bij Flexta vinden wij het erg belangrijk om vertrouwelijk en professioneel met zulke informatie om te gaan. Wij handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

 

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of die het gevolg is van het gebruik (of juist het onvermogen om gebruik te maken) van ons platform. Dit betreft zowel directe schade als gevolgschade en is onafhankelijk van of wij op voorhand op de hoogte zijn gesteld van zulke schade. Wij zijn bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of samenhangend met:

-       de onmogelijkheid, vanwege welke reden dan ook, om ons platform te gebruiken;

-       het gebruik van of uw vertrouwen op enige inhoud van ons platform;

-       verlies van gegevens;

-       bedrijfsstagnatie, zakelijk verlies en omzet- en winstderving;

-       uw reputatie, eer, goede naam of goodwill.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor het niet nakomen van enige bepaling uit deze voorwaarden indien en voor zover dat het gevolg is van een omstandigheid die redelijkerwijs niet aan ons kan worden toegerekend, zoals het niet functioneren van netwerken of servers en andere oorzaken waarover wij geen controle kunnen uitoefenen.

Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor enige inhoud, informatie of communicatie die u via ons platform deelt of op andere wijze communiceert met andere gebruikers.

VIND ONS OP