1623163979 Vaste maandprijs voor verkopers !! €10 !! Geen commissie nu tot 1 december gratis!!

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING FLEXTA

 

Inleiding

 

Bij Flexta nemen we uw privacy zeer serieus en wij hechten eraan volledig transparant te zijn over wat we met uw persoonlijke gegevens doen en hoe wij deze verwerken en beschermen. Wij handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wij willen benadrukken dat wij NOOIT persoonlijke gegevens verkopen, aan wie dan ook. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in deze verklaring zijn beschreven. Kort samengevat betekent dit dat wij uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om de werking van ons platform mogelijk te maken en nergens anders voor.

 

Deze verklaring is van toepassing wanneer u gebruik maakt van www.flexta.eu, het via onze site aangeboden platform en andere via onze site te gebruiken diensten. Gezamenlijk noemen wij deze site, het platform en andere diensten hierna “ons platform”.

 

Deze verklaring moet gelezen worden in combinatie met onze Gebruiksvoorwaarden. In onze Gebruiksvoorwaarden verwijzen wij ook naar deze verklaring.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen is Fams B.V. Flexta is een handelsnaam van Fams B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens.

 

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 

email: info@flexta.eu

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

 

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

 

Om ons platform te kunnen gebruiken, bent u verplicht om een account aan te maken. Bij het aanmeldingsproces wordt u gevraagd om een aantal gegevens in te vullen, waaronder ook persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die ons in staat stellen om u te identificeren. Voor het gebruik van ons platform is het van essentieel belang dat wij eenmalig over deze gegevens beschikken. Door het gebruik van ons platform bent u namelijk in staat uzelf te identificeren bij een groot aantal derde partijen en daarmee te communiceren (“onze partners”). Om dit mogelijk te maken, hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens nodig.

 

Wij vragen u om ons de volgende gegevens te verstrekken, wanneer u zich bij ons aanmeldt. Deze gegevens betreffen persoonlijke identiteitsgegevens, identiteitsgegevens die door de overheid aan u zijn verstrekt en persoonlijke kenmerken. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 

-       naam en officiële voornamen

-       volledig adres

-       e-mailadres

-       mobiel telefoonnummer

 

Cookies

 

Cookies zijn informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat dat u gebruikt om ons platform te bezoeken.

 

Wij gebruiken cookies (of vergelijkbare technologieën) alleen om de functionaliteiten van ons platform mogelijk te maken en om ons platform te beschermen. Dit noemen wij technische of functionele cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor een goede werking van ons platform. Zonder het inschakelen van deze cookies, kunt u ons platform niet gebruiken. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn voor de werking van ons platform, hebben wij daarvoor uw toestemming niet nodig en zijn deze automatisch ingeschakeld.

 

Ons platform maakt geen gebruik van andersoortige cookies of cookies van derde partijen, zoals cookies die tot doel hebben informatie te verzamelen over uw surfgedrag of op uw voorkeuren afgestemde advertenties te presenteren. Indien wij op enig moment wel zulke cookies gaan gebruiken, zullen wij hiervoor uw toestemming vragen. U heeft dan de mogelijkheid zulke cookies te accepteren of te weigeren.

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

 

Alle gegevens die wij verzamelen hebben wij nodig voor één doel: om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met u sluiten (de Gebruiksvoorwaarden) wanneer u ons platform gebruikt. Voor de inhoud van deze overeenkomst verwijzen wij naar onze Gebruiksvoorwaarden. Door ons uw gegevens te verstrekken, stelt u ons in staat uw identiteit te verifiëren. Dit is een vereiste voor het gebruik van ons platform.  

 

Mochten wij gegevens van u vragen die strikt noodzakelijk niet nodig zijn voor de functionaliteit van ons platform, dan hebben wij voor het verzamelen en verwerken daarvan uw toestemming nodig. Zulke toestemming moet uitdrukkelijk door u zijn gegeven en u moet goed kunnen begrijpen waarvoor u precies toestemming geeft. Daarom vermelden wij, als wij om gegevens vragen waarvoor uw toestemming vereist is, in korte heldere bewoordingen waarom wij u om die informatie vragen. Ook dient u in zo’n geval aan te vinken dat u instemt met het verzamelen, gebruiken en verwerken van die specifieke gegevens.

 

 

Aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens door?

 

Wij geven uw gegevens aan NIEMAND door. Wij gebruiken uw gegevens dus enkel en alleen voor ons zelf en om u in staat te stellen optimaal van ons platform gebruik te maken.

 

Dit is ALLEEN anders wanneer wij wettelijk verplicht zijn persoonlijke gegevens te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het geval van een strafrechtelijk onderzoek op verzoek van justitie.

 

Wij geven geen gegevens door aan buiten de EU/EEA gevestigde partijen.

 

Van wie ontvangen wij gegevens?

 

Wij ontvangen enkel van u zelf persoonlijke gegevens en via geen enkele andere weg. Wij ontvangen dus nooit persoonlijke gegevens van derde partijen.

 

Hoe bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

 

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van standaard encryptie versleuteling om te voorkomen dat uw gegevens in handen vallen van personen of bedrijven die daar geen recht op hebben. De servers waarvan wij gebruik maken voor het hosten van ons platform zijn beveiligd en voldoen aan de hoogst mogelijke standaarden.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

Uw persoonlijke gegevens worden door ons bewaard voor de duur van de overeenkomst die u met ons sluit. Dit houdt in dat, zolang u gebruik maakt van ons platform, uw gegevens op onze servers zijn opgeslagen. Zodra u uw account verwijdert of indien wij uw account verwijderen, worden ook alle persoonlijke gegevens die van u zijn opgeslagen permanent verwijderd, tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn om zulke gegevens langer te bewaren. Wij hebben dan op geen enkele wijze toegang meer tot uw persoonlijke gegevens. 

 

Welke rechten heeft u?

 

U heeft het recht:

 

-       op heldere informatie omtrent de verwerking van uw gegevens;

-       op inzage van de informatie die wij van u bezitten en voor welk doel;

-       op correctie van uw gegevens;

-       op verwijdering van uw gegevens;

-       bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden;

-       op overdracht van de gegevens die wij van u bezitten in een formaat dat gemakkelijk elektronisch leesbaar is.

 

De meeste van de bovenstaande rechten kunt u zelf eenvoudig uitoefenen via het dashboard van uw account. Mocht dat onverhoopt niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

 

Wijziging van deze verklaring

 

Wij hebben het recht deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen als wij daartoe aanleiding zien. Voor de meest recente versie kunt u altijd onze site raadplegen. Wij vermelden alle wijzigingen duidelijk op onze site.

 

© Flexta 2021

Flexta 2021