1623163979 Vaste maandprijs voor verkopers !! €10 !! Geen commissie nu tot 1 december gratis!!

Algemene voorwaarden

Flexta

Algemene Voorwaarden

 

 

De bepalingen in dit document bevatten de regels en verplichtingen met betrekking tot de levering van diensten via onze website en beschrijven daarmee de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van en deelname aan onze diensten (de “Flexta Services”). Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of toekomstige wijzigingen, maak dan geen gebruik van onze Service of de Flexta website op www.flexta.nl (de Website). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zowel op gebruikers die de Website gebruiken om hun eigen diensten aan te bieden (de Verkoper) en gebruikers die de Website gebruiken om diensten van een verkoper te kopen (de Koper).

 

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door om ervoor te zorgen dat u elke bepaling begrijpt, evenals te erkennen en akkoord te gaan dat Flexta geen partij is bij overeenkomsten die zijn gesloten tussen Kopers en Verkopers op onze Website, (noch dat Flexta een agent of verzekeraar is). Flexta heeft geen controle over het gedrag van Kopers en/of Verkopers die gebruik maken van onze Service en/of Website en wijst alle aansprakelijkheid in dit verband af.

 

1.     Algemene Bepalingen

 

1.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen (a) FAMS B.V, een bedrijf geregistreerd in overeenstemming met Nederlands recht, gevestigd te 6874 AJ 24, Balijeweg te Wolfheze, onder bedrijfsnummer 71299726 (hierna genoemd Flexta, wij of ons), en (b) elke gebruiker van diensten die worden vermeld op en/of beschikbaar gesteld via de Website, zowel Kopers als Verkopers, hierna gezamenlijk aangeduid als Gebruiker(s).

 

1.2         Flexta biedt een online platform waarop Kopers en Verkopers met elkaar in contact worden gebracht om een overeenkomst met elkaar aan te kunnen gaan tot de uitvoering van bepaalde diensten (de “Dienst(en)”). Verkopers kunnen op het Flexta platform informatie publiceren over de door hen aangeboden Diensten door het aanmaken van een advertentie (in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Advertentie(s), op de Website wordt hiernaar verwezen als “ProPo’s”).

 

1.3         Wanneer de Koper en Verkoper een prijs overeenkomen voor uitvoering van een Dienst, gaan ze rechtstreeks een juridisch bindend contract aan met elkaar. Flexta is geen partij bij een contractuele relatie tussen Kopers en Verkopers. Flexta staat niet garant en treedt niet op als agent of in enige andere hoedanigheid voor de Verkoper en er is en wordt geen relatie, partnerschap, joint venture of anderszins gecreëerd tussen de Verkoper en Flexta.

 

1.4         Niets in deze Algemene Voorwaarden suggereert dat Flexta de door de Verkoper aangeboden Advertenties of Diensten zelf uitvoert, creëert, verkoopt, doorverkoopt, levert, bestuurt, beheert of aanbiedt. De Verkopers zijn zelfverantwoordelijk voor hun aanbiedingen, Diensten en Advertenties en de uitvoering daarvan.

 

1.5         Door uw gegevens op onze Website te registreren, of door de Flexta Services te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet alle Algemene Voorwaarden accepteert, moet u de Website of de Flexta Services niet gebruiken.

 

1.6         Deze Algemene Voorwaarden, samen met alle wijzigingen en alle documenten waarnaar wordt verwezen en alle andere juridische kennisgevingen en overeenkomsten die door Flexta zijn gepubliceerd, vormen de volledige juridische overeenkomst tussen de Gebruiker en Flexta met betrekking tot het gebruik van de Flexta Service.

 

1.7         In het geval dat een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht. Flexta zal nieuwe bepalingen formuleren ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij de reikwijdte van de oorspronkelijke bepalingen zorgvuldig zal worden overwogen.

 

1.8         Flexta is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing worden 30 dagen nadat Flexta de Gebruikers op de hoogte heeft gesteld van de veranderingen en Gebruikers de kans hebben gehad om hun gebruik van Flexta stop te zetten.

 

1.9         Flexta biedt geen garantie voor de continue en ononderbroken beschikbaarheid en/of toegankelijkheid van de Website. Flexta behoudt zich het recht om de beschikbaarheid van de Website of bepaalde delen daarvan te beperken, indien dit noodzakelijk is in verband met capaciteitslimieten, beveiliging of om onderhoud aan de Website uit te voeren. Flexta heeft het recht om de Website verbeteren en/of wijzigen en van tijd tot tijd nieuwe functies introduceren. Onderhoud wordt waar mogelijk uitgevoerd op een moment dat het gebruik van de Gebruiker het minst wordt beïnvloed.

 

2.     Gebruik van Flexta door de Gebruiker

 

2.1         De Flexta Services en het Flexta platform dienen enkel gebruikt te worden voor het sluiten van overeenkomsten betreffende Diensten. Elk ander gebruik van het Flexta platform is in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

 

2.2         De Gebruiker moet nauwkeurige, volledige en actuele informatie verstrekken bij registratie van een Gebruikers-account (het “Account”). De Gebruiker stemt er hierbij mee in dat indien Flexta redelijkerwijs vermoedt dat de Gebruiker valse informatie heeft verstrekt, Flexta gerechtigd is identiteitscontroles op de Gebruiker uit te voeren. De Gebruiker moet Flexta onmiddellijk een dergelijk identiteitsbewijs of bewijs verstrekken wanneer Flexta daarom verzoekt.

 

2.3         Elke Gebruiker maakt een eigen Account aan. Een Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

2.4         Flexta mag niet worden gebruikt voor minderjarigen onder de 14 jaar. Voor het gebruik door minderjarigen vanaf 14 jaar dient een (volwassen) ouder of voogd zich te registreren voor het gebruik van de Flexta Services en toezicht te houden op het gebruik van Flexta door de minderjarige.

 

2.5         De Gebruiker is verplicht Account-inloggegevens geheim te houden en niet aan derden door te geven. Flexta zal Gebruikers nooit vragen deze gegevens bekend te maken. Als Gebruikers door derden worden benaderd en om hun inloggegevens worden gevraagd, mogen zij in geen geval deze gegevens verstrekken, maar moeten zij Flexta onmiddellijk op de hoogte stellen van dit voorval. Als een Gebruiker opmerkt dat een Account wordt gebruikt door een ongeautoriseerde derde, moet deze dit onmiddellijk melden aan Flexta en het wachtwoord wijzigen.

 

2.6         De Gebruiker verleent Flexta hierbij een royaltyvrij, niet-exclusief recht en licentie om een Advertentie te gebruiken, reproduceren, wijzigen, bewerken, aanpassen, publiceren, vertalen, verspreiden en weergeven voor marketing doeleinden.

 

2.7         Flexta heeft het recht om uw activiteit op de Website te beperken of uw registratie en/of een of meerdere van uw Advertenties op onze Website te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook, maar in elk geval na een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.

 

2.8         Flexta heeft het recht om naar eigen goeddunken een registratie van een Gebruiker om welke reden dan ook te weigeren.

 

2.9         Gebruikers kunnen beoordelingen over elkaar plaatsen op de Website. Flexta is niet in staat om de juistheid van deze beoordelingen te verifiëren en is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de waarheid en nauwkeurigheid van de beoordelingen en/of recensies.

 

2.10      Flexta behoudt zich het recht voor om beoordelingen en/of recensies van Gebruikers en/of de reactie(s) daarop te verwijderen als deze inhoud onredelijk wordt geacht.

 

2.11      Communicatie tussen Gebruikers op het Flexta platform is voornamelijk bedoeld voor het uitwisselen van informatie over Diensten. Deze persoonlijke berichten mogen geen:

 

i.               reclame bevatten;

 

ii.              persoonlijke contactgegevens bevatten met als doel om de communicatie voort te zetten buiten Flexta om;

 

iii.            aanzetting bevatten tot betaling buiten Flexta om;

 

iv.            spam of content bevatten waardoor virussen of wormen worden verspreid;

 

v.              inhoud bevatten die in strijd is met wat betamelijk is of in strijd met de goede orde, of berichten die racistisch, ongepast, beledigend, obsceen, illegaal, lasterlijk of anderszins onredelijk zijn en in strijd met de belangen van Gebruikers;

 

vi.            inhoud bevatten die inbreuk maakt op de rechten van derden.

 

3.     Het plaatsen van Advertenties en uitvoering van overeenkomsten

 

3.1         Bij het plaatsen van een Advertentie, zal de Verkoper de Algemene Voorwaarden respecteren en hier te allen tijde aan voldoen.

 

3.2         De Verkoper dient de Diensten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Eventuele gebreken of voorwaarden dienen te worden vermeld. Wanneer de Verkoper een Advertentie plaatst, verklaart deze dat de Diensten voldoen aan de gegeven omschrijving en dat die omschrijving volledig is.

 

3.3         De Verkoper verklaart dat de geplaatste Diensten geen inbreuk maken op de rechten van derden en dat deze Diensten voldoen aan alle toepasselijke wetgeving(en).

 

3.4         Verkopers mogen een onbeperkt aantal Diensten uploaden op de Website. Het is echter niet toegestaan om meerdere malen dezelfde Diensten op het Flexta platform te plaatsen.

 

3.5         Wanneer een Verkoper een Advertentie aanmaakt, geldt dit als een aanbod voor verkoop van de desbetreffende Diensten door de Verkoper, welk aanbod door een Koper kan worden aanvaard.

 

3.6         De Koper en Verkopen kunnen onderling onderhandelen en communiceren over de te verrichten werkzaamheden en het hoe het tarief wordt berekend.

 

3.7         Herzieningen van of aanpassingen aan Diensten kunnen door Verkopers worden uitgevoerd. Verkopers kunnen zelf bepalen hoeveel revisies ze willen aanbieden, inclusief geen revisies.

 

3.8         Het is niet toegestaan om meer diensten van Verkopers te verkrijgen dan de overeengekomen vereisten, tenzij er sprake is van een gerekende meerprijs.

 

3.9         Flexta is gerechtigd om individuele Advertenties van Verkopers te verwijderen wanneer:

 

i.               De Advertentie meerdere slechte beoordelingen krijgt van andere Gebruikers en de Verkoper geen verbetering toont;

 

ii.              De Advertentie een van de genoemde elementen onder Artikel 2.11 bevat;

 

iii.            De Advertentie in strijd is met deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving.

 

3.10      Het level-systeem op Flexta werkt op basis van de Verkoper’s prestatie(s) en reputatie. Flexta heeft de absolute discretie om Verkopers in te delen in bepaalde levels. De indeling in levels is als volgt:

a.     Startende Verkoper: tot 10 verkopen

b.     Level 1 Verkoper: 10-25 verkopen en 85% positieve reviews

c.     Level 2 Verkoper: 25-50 verkopen en 95% positieve reviews

d.     Topverkoper: >50 verkopen en 100% positieve reviews

 

4.     Betaling en transacties

 

4.1         Alle prijzen worden uitgedrukt in euros (EUR), inclusief alle belastingen.

 

4.2         Verkopers betalen een maandelijks bedrag van €10,- voor toegang tot de Flexta Services. De Verkoper autoriseert hierbij Flexta om alle verschuldigde vergoedingen bij uw creditcard of bankrekening in rekening te brengen tijdens het gebruik van de Flexta Services. De Verkoper machtigt ons verder om een derde partij te gebruiken om betalingen te verwerken, en stemt in met de openbaarmaking van uw betalingsinformatie aan die derde partij. Flexta behoudt zich het recht om deze vergoeding aan te passen. Flexta heeft het recht om een Verkoper’s gebruik van de Flexta Services tijdelijk of permanent op te schorten wanneer de maandelijkse vergoeding niet betaald wordt door de Verkoper of niet geïnd kan worden.

 

4.3         Verkopers zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle directe of indirecte belastingen, inclusief BTW of inkomstenbelasting, die op hen van toepassing kunnen zijn wanneer zij Diensten leveren. Verkopers verklaren en garanderen dat ze voldoen aan alle belastingverplichtingen. De prijs die wordt weergegeven in een Advertentie is inclusief alle belastingen en toeslagen die van toepassing kunnen zijn op de Verkopers.

 

4.4         De Gebruiker dient zijn/haar bankgegevens te verstrekken, zodat het bedrag van de op de Website tot stand gekomen verkoop op zijn/haar bankrekening kan worden overgemaakt (indien de Gebruiker een Verkoper is).

 

4.5         De Koper wordt geacht het aanbod van de Verkoper te hebben aanvaard zodra deze op de betaalpagina overgaat tot betaling. De Koper erkent dat zijn/haar aanvaarding van het aanbod heeft plaatsgevonden met inachtneming van de beschrijving van de Dienst, en dat dit een vaste verbintenis is om een overeenkomst met de Verkoper aan te gaan onder de voorwaarden van het aanbod.

 

4.6         Flexta maakt gebruik van betaaldiensten van derde partijen om betalingen van Kopers te innen, dergelijke betalingen van Kopers naar Verkopers over te dragen en fondsen aan te houden in verband met het e-wallet saldo.

 

4.7         Gebruikers kunnen ofwel bedragen storten op de e-wallet gebonden aan het Account om hiermee betalingen te doen aan Verkopers, ofwel via het betaalsysteem van Flexta direct een betaling doen.

 

4.8         Het volledige bedrag wordt van de rekening van de Koper gedebiteerd (de prijs van de Dienst plus administratiekosten ter waarde van maximaal €8.50) en de Verkoper int het aan hem/haar verschuldigde bedrag uitsluitend na bevestiging van ontvangst van de Dienst door de Koper.

 

4.9         De door de Koper betaalde bedragen worden bewaard in een escrow die functioneert als een geblokkeerde rekening totdat de transactie tussen Koper en Verkoper voltooid is. De transactie is voltooid wanner de Koper aan Flexta heeft bevestigd dat de Dienst overeenkomt met de voorwaarden van het aanbod of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een geschil kan ontstaan of nadat een geschil is opgelost, voor zover van toepassing. Wanneer de transactie eenmaal voltooid is, worden de gelden onmiddellijk in de e-wallet van de Verkoper geplaatst door Flexta.

 

4.10      Verkopers hebben toegang tot nieuwe bedragen in hun e-wallet na een veiligheidsperiode van 14 dagen nadat de bestelling als voltooid is gemarkeerd waarna Gebruikers hun inkomsten kunnen opnemen door gebruik te maken van een van de mogelijkheden die door Flexta worden aangeboden.

 

4.11      Als een transactie tussen de Koper en Verkoper wordt geannuleerd (om welke reden dan ook), wordt het betaalde geld teruggestort in de Flexta e-wallet van de Koper.

 

4.12      Flexta behoudt zich het recht om Diensten en relevante transacties tussentijds te annuleren of in de wacht te zetten wanneer er het vermoeden is van fraude. 

 

4.13      Gebruikers kunnen gebruik maken van de videobeldienst op Flexta tegen een bepaalde vergoeding per minuut die van tijd tot tijd kan veranderen.

 

5.     Beëindiging Gebruik van de Flexta Services

 

5.1         Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot een of alle Flexta Services met onmiddellijke ingang op te schorten, te beperken of te beëindigen, of een transactie te annuleren, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot

 

i.               Wij geloven redelijkerwijs dat we dit moeten doen om onze reputatie te beschermen;

 

ii.              De Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van derden of intellectuele eigendomsrechten schendt;

 

iii.            We zijn verplicht dit te doen door de toepasselijke wetgeving, regelgeving of een rechtbank of een andere autoriteit waaraan we in een jurisdictie zijn onderworpen;

 

iv.            Als een of meerdere van de Gebruiker’s Advertentie(s) als vals of misleidend word(t)(en) beschouwd;

 

v.              We vermoeden dat de Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

 

vi.            We maken ons zorgen over de veiligheid van Advertenties of we vermoeden dat de Flexta Services op frauduleuze of niet-geautoriseerde wijze worden gebruikt;

 

vii.           De Gebruiker schendt het recht op privacy van een ander of maakt persoonsgegevens van anderen openbaar;

 

viii.         De Gebruiker probeert extra Diensten de verkrijgen van een Verkoper zonder hiervoor te betalen, op welke manier dan ook;

 

ix.            We vermoeden of hebben bewijs dat de Gebruiker een valse identiteit gebruikt;

 

x.              Als de Verkoper de leveringstermijn herhaaldelijk overschrijdt of manieren vindt om deze te overschrijden;

 

xi.            De Verkoper annuleert een Dienst zonder goede reden; of

 

xii.           De Verkoper de Koper om extra betaling(en) of om goede reviews vraagt als voorwaarde om de Dienst af te ronden zonder dat er meerwerk heeft plaatsgevonden.

 

5.2         Als de Gebruiker besluit de relatie met Flexta te beëindigen, moet de Gebruiker contact opnemen met Flexta om het profiel te deactiveren. De Gebruiker moet alle openstaande facturen betalen voordat zijn profiel volledig kan worden gedeactiveerd. Gebruikers zijn verplicht hun contracten met elke andere Gebruiker waarmee ze een transactie uitvoeren na te komen, zelfs als ze ervoor kiezen hun relatie met Flexta te beëindigen.

 

5.3         Gebruikers hebben de plicht om misbruik door andere gebruikers te melden bij Flexta indien dit misbruik wordt waargenomen.

 

5.4         Gebruikers kunnen na beëindiging van het gebruik van de Flexta Services, om welke reden dan ook, het bedrag uit de e-wallet innen van het Account in kwestie onder voorbehoud van goedkeuring door Flexta.

 

6.     Overmacht

 

6.1         Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Flexta indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Flexta onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de verplichtingen blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede - voor zover daaronder niet reeds inbegrepen - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transport-moeilijkheden, natuurgeweld, een epidemie of pandemie, computerstoringen, stroomuitval, ziekte van het personeel en alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Flexta geen invloed kan uitoefenen.

 

6.2         Tekortkomingen in de nakoming door Flexta ingeval van overmacht worden aangemerkt als niet aan Flexta toe te rekenen omstandigheden en geven de Gebruiker geen recht op enige schadevergoeding noch op ontbinding van deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker en Flexta zullen samen een oplossing overeenkomen.

 

7.     Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

7.1         Flexta is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de uitvoering van een transactie door de Gebruikers, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Flexta, op voorwaarde dat dit door de Gebruiker kan worden aangetoond.

 

7.2         Flexta is in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst of indirecte, gevolg-, speciale, incidentele of punitieve schade (zoals gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, en/of stagnatie) die voortvloeit uit, gebaseerd is op of veroorzaakt is door de Website, uw gebruik van de Website, en/of transactie met een andere Gebruiker. De aansprakelijkheid van Flexta is in elk geval beperkt tot het laagste van (a) het bedrag van de vergoedingen die de Verkoper en Koper zijn overeengekomen voor de verkoop van een Dienst welke in verband staat met eventuele geleden schade, en (b) € 250 in totaal.

 

7.3         De Gebruiker vrijwaart Flexta voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Indien Flexta door een derde aansprakelijk wordt gehouden met betrekking tot haar relatie met de Gebruiker, is de Gebruiker verplicht Flexta alle hiermee verband houdende kosten te betalen en is hij verplicht de verantwoordelijkheid voor de aansprakelijkheid rechtstreeks op zich te nemen door de derde partij te informeren dat Flexta niet aansprakelijk is, maar dat de Gebruiker is. Indien de Gebruiker dit nalaat, creëert dit automatisch het recht van Flexta op de Gebruiker om het bedrag waarvoor Flexta aansprakelijk wordt gesteld te vorderen.

 

7.4         Elke vordering tot schadevergoeding op Flexta vervalt door het verloop van een jaar na het begin van de dag volgend op die waarop de Gebruiker kennis heeft genomen van de schade.

 

7.5         De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Flexta oploopt als gevolg van een tekortkoming die aan de Gebruiker is toe te rekenen in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.

 

7.6         Flexta biedt haar Website en de Flexta Services aan op een 'as is' en 'as available'-basis. Elke impliciete garantie van bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel is hierbij uitgesloten.

 

7.7         Alle transacties die via onze Website worden uitgevoerd, zijn volledig op eigen risico. Flexta en haar functionarissen, directeuren, investeerders en werknemers sluiten voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving alle aansprakelijkheid uit voor claims, eisen, verliezen, schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met de Flexta Services en Website. Flexta is met name niet verantwoordelijk voor een gebrekkige uitvoering of het niet uitvoeren van een transactie door Gebruikers.

 

7.8         Verkopers verstrekken te goeder trouw de informatie over hun Advertenties. Flexta heeft geen invloed op de staat of aard van de geadverteerde aanbiedingen. De Koper moet zich ertoe verbinden om voorzichtig, gezond verstand en veilige handel te gebruiken bij het gebruik van onze Website.

 

7.9         De Gebruiker erkent volledig geïnformeerd te zijn over de onbetrouwbaarheid van het internet, met name voor wat betreft beveiligingsinbreuken betreffende de overdracht van gegevens, en dat er geen garanties worden gegeven met betrekking tot de omvang en snelheid van gegevensoverdracht. Flexta kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onvoorzienbare gebeurtenissen zoals beveiligingsinbreuken betreffende de overdracht van gegevens of voor het garanderen van gegevensoverdracht met een bepaalde omvang of snelheid. Flexta is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbereikbaarheid van de Website door overmacht.

 

7.10      Flexta is tevens niet aansprakelijk voor een Gebruiker die niet degene is die de Gebruiker voorgeeft te zijn. Flexta doet alles wat mogelijk is om alleen authentieke Gebruikers toe te laten, maar kan dit niet garanderen.

 

8.     Geheimhouding

 

8.1         Gebruikers zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van Flexta, elkaar, of uit een andere bron in het kader van hun verkooprelatie hebben ontvangen. Vertrouwelijke informatie betekent in elk geval datgene waarop dit artikel betrekking heeft, evenals bedrijfsgegevens.

 

8.2         De in de eerste alinea van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie:

 

a.     dat op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving, al openbaar was of vervolgens openbaar werd gemaakt zonder een schending door de ontvangende partij van een geheimhoudingsplicht;

 

b.     waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment dat de andere partij deze verstrekte;

 

c.     dat de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij die derde het recht had deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;

 

d.     die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt als gevolg van een wettelijke verplichting.

 

8.3         De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de relatie tussen de Gebruiker en Flexta en blijft bestaan​​na beëindiging, ontbinding of voltooiing van deze relatie.

 

9.     Intellectueel Eigendom

 

9.1         Wanneer een Gebruiker via de Website inhoud van welke aard dan ook, inclusief tekst of afbeeldingen, uploadt of verzendt, verbindt de Gebruiker zich ertoe het recht te hebben om dit te doen, en heeft deze de nodige toestemming gekregen van derden.

 

9.2         De Gebruiker vrijwaart Flexta hierbij voor alle claims wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die door Flexta zijn gepleegd als gevolg van materialen die door de Gebruiker zijn verstrekt/door de Gebruiker naar de Website zijn geüpload.

 

9.3         Om Flexta te promoten en de blootstelling van Advertenties aan potentiële Gebruikers te vergroten, kunnen Advertenties en andere inhoud worden weergegeven op andere websites, in applicaties, in e-mails en in online en offline advertenties, en door zich te registreren voor de Website verleent de Gebruiker toestemming voor dergelijk gebruik.

 

9.4         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Flexta alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen met betrekking tot het intellectuele eigendom op de Website en alle door haar geproduceerde werken. Het eigendom van de door Flexta geleverde producten en diensten zoals videoproducties, verstrekte ideeën, afbeeldingen, concepten, scripts, scripts, illustraties of (test) ontwerpen et cetera blijft daarom volledig eigendom van Flexta. De bovengenoemde elementen die deel uitmaken van de werken geproduceerd door Flexta mogen niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van Flexta.

 

9.5         De Gebruiker ontvangt een licentie van Flexta voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die Flexta heeft gemaakt bij de uitvoering van de Flexta Services. Deze licentie is alleen van toepassing zolang de Gebruiker aan zijn financiële verplichtingen voldoet en de licentie eindigt wanneer de relatie tussen hen dat doet.

 

9.6         In het algemeen is het de Gebruiker verboden om de handelsmerken, logo's, slogans en dienstmerken van Flexta voor welk doel dan ook te gebruiken. Het is evenzeer verboden om deze te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, licentiëren, afgeleide werken maken of content gebruiken die beschikbaar is op of via onze Website, ongeacht of dit een inbreuk op het auteursrecht vormt.

 

9.7         Verkoper krijgt de optie om bij het opzetten van een Advertentie de Koper verschillende opties te bieden met betrekking tot de overdracht van het intellectueel eigendom in de door de Verkoper geboden Diensten. Op die manier ligt voor aanvang van de Dienst vast tussen de Koper en Verkoper welke rechten worden overgedragen.

 

9.8         Afhankelijk van welke rechten worden overgedragen bij de Diensten, komen de Koper en Verkoper een prijs overeen. Pakketten waarbij meer rechten worden overgedragen worden zijn om deze reden duurder. De Koper gaat er hierbij mee akkoord zich strikt te houden aan de overeengekomen voorwaarden tussen Koper en Verkoper, en dat indien Koper meer rechten wil over de vervaardigde Diensten, dat hier een meerprijs aan vast zit.

 

9.9         Indien er intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen, en indien Koper voldoet aan de volledige betaling van de door Koper gekochte Dienst, krijgt de Koper alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot copyright, in het door de Verkoper geleverde werk. Ook draagt ​​de Verkoper uitdrukkelijk het auteursrecht op het geleverde werk over aan de Koper. Het is ook mogelijk dat de Koper alle commerciële rechten over het geleverde werk krijgt. In dat geval worden de bovenstaande rechten overgedragen, evenals de morele rechten in het werk.

 

9.10      In geval van conflicten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten in een geleverd werk, zullen de Koper en Verkoper altijd eerst onderling proberen dit conflict op te lossen. Indien dit niet lukt, zal Flexta optreden als mediator in dit conflict.

 

10.  Toepasselijk Recht

 

10.1      Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

 

10.2      De Rechtbank Gelderland is bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen Flexta en de Gebruiker, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

  

Flexta 2021